מדיניות צמצום שימוש בפחם בתחנות כח לייצור חשמל | נייר עמדה

לכבוד: שר האוצר, ח"כ משה כחלון
שר האנרגיה התשתיות והמים, ח"כ ד"ר יובל שטייניץ
שר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין

הנדון: הצעת מחליטים מדיניות צמצום שימוש בפחם בתחנות כח לייצור חשמל

ב 30.09.2016 נחתם מסמך הבנות בין שר האנרגיה לשר להג"ס, לפיו עד לשנת 2022 ייסגרו יחידות הייצור הפחמיות ,1-4 וזאת בכפוף להקמת מתקן ייצור חלופי ופיתוח תשתיות אספקת גז טבעי ואנרגיה מתחדשת.
1. עד ליום 31.3.17 נדרש משרד האנרגיה להביא לאישור הממשלה הצעת החלטה לסגירה היסטורית של היחידות הפחמיות והיערכות משק החשמל בהתאם. הצעה זו נידונה כעת ועל כן פנייתנו.
2. בדו"ח המשרד להג"ס ממרץ 2017 – "מסד נתונים כלכלי – סביבתי" (מצ"ב), אשר נערך ובוצע בשת"פ עם גורמי אקדמיה, חברות ייעוץ מהמגזר הפרטי והמשרד להגנת הסביבה, ניתן לראות שאזור חדרה הוא האזור המזוהם ביותר בישראל, עם נזק כולל העומד על כ-5.1 מיליארד ש"ח .כאשר רובו ככולו – נזק של כ 5- מיליארד ₪, מקורו בייצור חשמל מן התחנות הפחמיות. וזאת לעומת זיהום אוויר במפרץ חיפה אשר עומד על כ 1.2- מיליארדי ש"ח הנובע בעיקר מייצור תעשייתי של מפעלי המפרץ.

 

3. ע"פ מחקר שבחן השפעות בריאותיות של זיהום חלקיקיPM2.5 נמצא כי בשנת 2015 הנזק הכלכלי למשק עמד על עד 1.75 מיליארד דולר כתוצאה מתמותה בטרם עת ותחלואה בקרב של עד 2253 איש בשנה זו. עוד התגלה כי ניתן לקשור עד כ-11.3% מימי האשפוז בישראל למחלות וגורמים הקשורים בזיהום אוויר חלקיקי.
4. ידוע כי יצור חשמל בתחנות הכוח הפחמיות מהווה חלק מרכזי ומשמעותי מאוד בזיהום האוויר בישראל והוא גורם, ע"פ המשרד להג"ס לכ-200 מקרי מוות מוקדם בכל שנה וכן לתחלואה מוגברת במחלות לב וריאה אצל ילדים, נשים בהריון וקשישים.
5. חברת החשמל לישראל (חח"י) עושה מאמצים רבים, ראויים להערכה, על מנת להוריד את נטל הזיהום, והעלויות הכלכליות העצומות הנובעות ממנו על המשק הישראלי. יחד עם זאת מדיניות הממשלה כיום לא מאפשרת לחח"י להתפתח לשוק האנרגיה המתחדשת וזאת בעקבות חוק משק החשמל סעיף 60 ד' (5) ו(9). הלכה למעשה מדיניות זו מקבעת את השימוש של חח"י בפחם ובדלקים פוסיליים מזהמים.
6. ניתוח כלכלי תחת הנחות יסוד הכוללות את העלויות החציוניות השליליות בהמשך שימוש בפחם ומנגד הכנסות המדינה ממיסים בהגדלת השימוש בגז טבעי, קובעות כי התועלות הכלכליות למשק בהפחתת השימוש בפחם יכולות להגיע לחיסכון שנתי של עד כ- 6 מיליארד ₪ לשנה למשק במונחים ריאליים.
7. על מנת לעמוד ביעדי הממשלה להפחתת פליטות ובכפוף להסכם פריז יש לצמצם ככל הניתן, ובהתאם להמלצות המדיניות הרצ"ב, את השימוש בדלקים פוסילים מזהמים בכלל ובפחם בפרט.

המלצות מדיניות אופרטיביות
על החלטת הממשלה הנ"ל לכלול את המרכיבים הבאים על מנת לחסוך למשק הישראלי עלויות כלכליות כבדות כתוצאה משימוש בפחם לייצור אנרגיה, וחשוב מכך על מנת להציל חיי אדם ולמנוע תחלואה כתוצאה מזיהום האוויר הנגרם משריפת דלקים אלו:
1. יש לשנות את סדר העמסת היחידות הפחמיות בישראל, לפי בסיס העמסה פחמי מינימלי הנדרש לאספקת חשמל רציפה ולאמינות ההולכה. וזאת עד לסגירה מוחלטת של כלל היחידות הפחמיות שאין בהן אמצעים להפחתת פליטות.
2. תחת סגירת היחידות הפחמיות 1-4 לא יאוחר מיוני 2022, שינוי סדר העמסת היחידות למינימום של שימוש בפחם ולפי החלטת שר האנרגיה בהתייעצות עם השר להג"ס מספטמבר 16' יש לפעול:

– לקדם את בנייתה המידית של תחנת כוח המבוססת על גז טבעי בהספק של 750MW וזאת על מנת לאפשר את סגירות התחנות הפחמיות לפי לוחות הזמנים שנקבעו ולא יאוחר מיוני 2022.
– לקדם את תוספת הספק ייצור האנרגיה הנדרש למשק באמצעים של אנרגיה מתחדשת ו/או במסגרת תחנת כוח היברידית, בטכנולוגיה של שריפת ביומסה או RDF. וזאת על מנת להקדים את מועד סגירת שתי היחידות הפחמיות לא יאוחר מינואר 2020.
– להבטיח את יתירות הגז הטבעי תוך הבטחת פיתוח מאגר לוויתן עד שנת 2019, ואף לשאוף לפיתוח וחיבור של מאגר נוסף לחופי ישראל עד לשנת 2022. נדגיש כי שינוי סדרי העמסת היחידות ( כנזכר בסעיף 1) יביא לגידול בביקוש הגז הטבעי לייצור אנרגיה, בשוק המאופיין בהיעדר יתירות כיום בעקבות חיבור יחיד למאגר 'תמר'.
– כלל הפתרונות הנ"ל צריכים להיות, עד כמה שניתן, במסגרת שטח תחנת 'אורות רבין' ולו משום שאזור זה מיועד לפעילות של הפקת אנרגיה, וכי ההליך התכנוני בשטח זה יהיה מהיר ופשוט יותר. מפאת השאיפה לצמצם את הפגיעה בשטחים פתוחים.
– על כלל המוסדות והגורמים השונים לפעול במהירות ובשת"פ על מנת להשלים את ההליכים התכנוניים הנדרשים לבניית ההספק הנדרש למשק, ולא יאוחר מינואר 2019, וזאת על מנת לאפשר סגירה מוקדמת ככל הניתן של יחי' הפחמיות 1-4.

3. לראייתנו ומתוך בחינה מעמיקה של הנתונים אנו רואים לנכון, ואף ממליצים בתוקף, לאפשר את השתלבות חברת החשמל לישראל במהלך ההיסטורי ולאפשר את כניסתה לשוק האנרגיה המתחדשת. וזאת על מנת לאפשר את סגירת היחידות הפחמיות מחד וקידום אנרגיה מתחדשת ומתקדמת בישראל מאידך.

לעמדתנו מגוון אפשרויות לפעולה :
– מתן אפשרות להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת בשטח התחנה, הכוללים אפשרות לשילוב של טכנולוגיות אגירה, יחד עם תחנה היברידית לשריפת RDF ו/או ביומסה וגז טבעי, וזאת לפי התנאים הפיסיים והכשירות הטכנולוגית נכון למועד קבלת ההחלטה.
– מתן אפשרות להקמת מתקני ייצור פרטיים של אנרגיה מתחדשת בחדרה וסביבותיה ו/או באזורי הביקוש הנדרשים. מתקנים אלו ייקראו להלן "מוקדי ייצור מבוזרים – קרי, מתקניי ייצור פרטיים באסדרה של מונה נטו.
– שילוב של סעיפים א' ו-ב'.

4. נציין כי כל הנזכר לעיל, תחת התחייבותה של חח"י לסגירת היחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין במסגרת לוחות הזמנים הנ"ל:
– שינוי סדר העמסה למינימום שריפת פחם.
– סגירת שתי יחידות פחמיות ראשונות עד ינואר 2020.
– סגירת שתי היחידות הפחמיות הנותרות לא יאוחר מיוני 2022.

5. השתלבותה של חברת החשמל לישראל בתחום האנרגיה המתחדשת דורשת שינוי חקיקה מהיר בחוק משק החשמל (סעיף 60 ד 5,9 , לחוק משק החשמל עבור הסדרים הגדולים מ- 5 MW ), ו/או החלטת ממשלה בנושא. ובכל מקרה קביעת רגולציה מתאימה על מנת להבטיח שמירה של שוק תחרותי ומשוכלל לטובת הצרכנים.

– נציין כי מדינות אשר שילבו את חברת החשמל הלאומית שלהן בשוק האנרגיה המתחדשת, זכו לפיתוח מהיר ומשמעותי יעיל יותר של שוק האנרגיה המתחדשת בתחומן, דוגמה לכך ניתן למצוא בצרפת, גרמניה וכן מדינות שונות בארה"ב, וזאת כמובן תחת רגולציה מתאימה.
– עוד נזכיר כי חברת החשמל לישראל הינה באחריות ובפיקוח הממשלה והציבור. תפקיד החברה הוא להבטיח את אמינות ההולכה ואמינות אספקת החשמל לאזרחי ישראל וזאת תחת פיקוחם של המוסדות הציבוריים המתאימים.
– לתפישתנו השתלבותה של חח"י במסגרת ההסדר של מונה נטו ליצרנים פרטיים היא לא פחות מקריטית לפיתוח משק אנרגיה המבוסס על אנרגיה מתחדשת ועמידה ביעדי הממשלה ל17% עד 2030.

לסיכום, בבסיס מדיניות הממשלה בנושא יש לכלול את הדגשים הבאים:
– שינוי סדר העמסת היחידות למינימום שימוש בפחם.
– בניית מחז"מ בהספק של 750MW תוך הבטחת היתירות של הגז הטבעי וחיבור מאגר לוויתן לא יאוחר משנת 2019.
– בחינה חיובית של כניסת חברת החשמל לישראל כשחקן לשוק האנרגיות המתחדשות בישראל במסגרת הסדר התקנת מתקנים ליצרנים פרטיים במסגרת מונה נטו.
– סגירת שתי יחידות פחמיות לא יאוחר מ- 2020 .
– סגירת שתי היחידות הנותרות לא יאוחר יוני 2022.

יש בהמלצות אלה הפוטנציאל לחסוך בחיי אדם וכן לחסוך מיליארדים רבים למשק הישראלי ולאזרחי ישראל.

בברכה,
מור גלבוע, מנכ"ל .
אלעד הוכמן, מנהל תחום מדיניות וקשרי ממשל.