הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל-אביב מחפשת אחראי/ת מחזור פסולת מוצקה ורישוי עסק

מכרז חיצוני/פנימי מס' 2018/455
בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תשם ­ 1979 ,מכריזה בזה
עיריית תל אביב­יפו על משרה פנויה בחטיבת התפעול
היחידה: הרשות לאיכות הסביבה, ,
תיאור המשרה: אחראי/ת מחזור פסולת מוצקה ורישוי עסק
היקף העסקה (משרות): 1
מתח דרגות: מהנדסים 39 ­ 41 ,הנדסאים וטכנאים 39 ­ 41 ,מח"ר 41 ­ 39

תיאור התפקיד
1.אחריות ביצוע ואכיפת חוקי המדינה במסגרת תהליך הרישוי (צו רישוי עסקים, חוקי איכות הסביבה, פקודת בריאות
העם 1940 ועוד) וחוקי העזר, התקנות ומדיניות עירונית, בעיר תל אביב יפו. 2.אחריות לביצוע בקרה ויישום מדיניות
בתחום הטיפול במתן רישיונות והיתרים לעסקים בהיבטים הסביבתיים. 3.מתן מידע ודרישות סביבתיות לרישיון עסק.
4.ביצוע ביקורות יזומות ובדיקות סביבתיות בעסקים לצורך מתן חוות דעת לנושאי רישוי עסקים, שימושים חורגים,
היתרי לילה וכד' 5.גיבוש מדיניות סביבתית בהיבטי תכנון מידע לרישוי עסק והשתתפות בוועדות תכנוניות. 6.מתן
הנחיות מקצועיות ליחידת הפיקוח והבקרה בתחום תהליך הרישוי, לרבות היתרים וחוות דעת לתכנון סביבתי (בדיקה
ואישור תכניות). 7.אחריות להכנת ההתקשרויות וחוזים בתחום הפסולת והמחזור. 8.ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של
תהליכי העבודה בתחום הרישוי. 9.אחריות לטיפול בקריאות שירות, קיום קשר וקביעת פגישות בשטח עם הציבור
בהתאם לצורך ודיווח על פי נהלי העירייה תוך עמידה בזמני התקן וברמות השירות. 10.קיום קשרי עבודה פנים
עירוניים ועם גופים מחוץ לעירייה בשני תחומי האחריות. 11.ביצוע משימות נוספות במסגרת התפקיד, לפי הנחיית
הממונה.

דרישות המשרה
1.תואר אקדמי במדעים/ גיאוגרפיה/משאבי טבע וסביבה/ מדעי המדינה או בהנדסת סביבה (רישום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים) שקיבל הכרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שהוכר על ידי משרד החינוך במחלקה
להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ או הנדסאי/טכנאי באחד מתחומי מקצועות איכות הסביבה (רישום בפנקס
הנדסאים והטכנאים).
2.התפקיד מחייב ניידות. רישיון נהיגה תקף לרכב. רישיון נהיגה בקטנוע ­ יתרון.
3.ניסיון בתחום איכות הסביבה: תואר אקדמי 3 שנים לפחות, הנדסאים 4 שנים לפחות, טכנאים 5 שנים לפחות.
4.ידע וניסיון בעבודה במערכות ממוחשבות והפעלת יישומי OFFICE.
5.ידע בחוקים ובתקנות של תכנון ובנייה, מערכת התכנון הארצית, איכות הסביבה, רישוי עסקים, ניהול פסולת
ומחזור, ידע בתחום התכנון הסביבתי ­ יתרון.
6.מיומנויות תקשורת וכושר ניהול משא ומתן. 7.תודעת שירות גבוהה. 8.יחסי אנוש טובים.
9.ידיעת השפה העברית ברמה טובה מאוד, ידיעת שפות נוספות ­ יתרון.
10.כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה. 11.היתכנות לעבודה בשעות ובימים לא שגרתיים.

הערות :
* במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 5 מועמדים מתאימים למשרה,
אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים
בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
* בהתאם להוראות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדים עם מוגבלות משמעותית אם
המועמד כשיר לבצוע התפקיד וכישוריו דומים לכישורי יתר המועמדים
1 .קיימת אפשרות, שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה.
2 .יש להגיש הצעה,בדואר האלקטרוני בלבד, הכוללת את המסמכים הבאים: שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה,
תמונת פספורט,קו"ח ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות, ולשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:
il.gov.aviv-tel.mail@Hrmicrazim במידה ולא התקבל אישור עד יומיים מיום השליחה, ,יש לוודא כי המסמכים
התקבלו בטלפונים: 8/7/6/7241125-03 .טפסים ניתן להוריד בקישור הבא: טופס פרטי מועמד. בקשות שתגענה
ללא תעודות כאמור ולאחר המועד האחרון,לא תובאנה בחשבון.

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 2018/08/02
תאריך פרסום: 2018/07/19