למשרד להגנת הסביבה דרוש\ה ראש ענף תעשיות ורישוי עסקים

למשרד להגנת הסביבה
דרוש\ה ראש ענף תעשיות ורישוי עסקים
למילוי מקום זמני –החלפה לחופשת לידה

היקף משרה: 100%
מקום עבודה: באר שבע
משך העסקה: עד שישה חודשים
מועד תחילת העסקה משוער: מיידי

תיאור התפקיד:
*************
ריכוז תחום תעשיות ורישוי עסקים במחוז, ובכלל זה יישום חוק רישוי עסקים,
התשכ"ח-1968 ותקנותיו וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995
על עדכוניהם מעת לעת.

כתיבת תנאים ודרישות לרישיון עסק בהיבטים סביבתיים לעסקים טעוני רישוי,
ופיקוח על קיומם.

סיוע באכיפת החוקים הסביבתיים בתחום רישוי עסקים וביישום מכלול סמכויות
האכיפה המוקנות למשרד כנגד עסקים טעוני רישוי.

הנחיה והדרכה של אנשי המקצוע ברשויות המקומיות וביחידות הסביבתיות בנושאי
העיסוק.

סיוע למערך התכנון המחוזי בנושאי העיסוק.

מתן חוות דעת מקצועיות והמלצות בנושאי העיסוק הן לאנשי המשרד הן לגורמי
חוץ.

תיאום ושיתוף פעולה עם אנשי המקצוע במשרד ומחוצה לו בנושאי העיסוק.

הכנת דוחות תקופתיים.

ייזום וארגון ימי עיון לאנשי המקצוע במשרד ומחוצה לו בנושאי העיסוק.

פיקוח בתחומי העיסוק ובתחומים סביבתיים נוספים – בכפוף להסמכות הנדרשות
בהתאם להוראות כל דין.

ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המחוז.

דרישות סף מחייבות:
******************
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון) במדעי הטבע/החיים או במקצועות ההנדסה.

ניסיון:
ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק כמפורט בתיאור התפקיד.

לדרגה התחילית (36) במתח הדרגות של המשרה (39-36) לא נדרש ניסיון.
לעניין שנות הניסיון הנדרשות ביתר הדרגות במשרה-ר' פסקה 11.131 בתקשי"ר.

כישורים ונתונים נוספים:
************************
תארים מתקדמים בתחומי ההשכלה הנדרשת.
השכלה אקדמית במדעי הסביבה או בהנדסה סביבתית או בכימיה או בהנדסה כימית.
הכרת פעילות עסקים טעוני רישוי בהיבטים סביבתיים.
הכרת דיני הגנת הסביבה.
ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה ב- office.
רישיון נהיגה בתוקף.

שפות:
כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה והבנה של חומר מקצועי ושימוש
במונחים
מקצועיים.

הערות:
* תחילת העבודה בפועל מותנית בביצוע תהליך סיווג ביטחוני, כנדרש על ידי אגף
הביטחון.

* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש, כתנאי להמשך ההעסקה בתפקידו/ה, לקבל
הסמכות שונות הנדרשות לשם ביצוע תפקידו/ה. כתנאי לקבלת ההסמכות האמורות
יהיה על המועמד/ת לעמוד בתנאים שונים, לרבות בדיקת עבר פלילי, כשירות,
הכשרה וכיוצ"ב.

* משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, מרמת "ראש ענף" עד
לרמת תקן של "מרכז/ת בכיר/ה" במתח דרגות 41-39 בדירוג המהנדסים ובכפוף
לתנאים מצטברים המפורטים במסלול הקידום. עם התפנותה של משרה היא תוחזר לרמה
התחילית במסלול, דהיינו "ראש ענף", במתח דרגות 39-36.

* למהנדסים, זכאות לדירוג המהנדסים מותנית בהצגת רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים.

קורות חיים יש להעביר עד לתאריך 24/07/2018
לדוא"ל [email protected]
ליידי גב' צפי בן שאול