מנהל/ת מחלקת אכיפה סביבתית לעיריית פתח תקווה

מינהל לארגון ומשאבי אנוש ארגון העובדים בעיריית פתח-תקוה
מכרז פנימי / פומבי מספר 2018/95 לתפקיד מנהל/ת מחלקת אכיפה סביבתית
היחידה: איכות הסביבה
תיאור המשרה: מנהל/ת מחלקת אכיפה סביבתית
דרגת המשרה
ודירוגה:
מח"ר 42-40
היקף העסקה: %100
סוג המכרז: פנימי / פומבי

1 .פיקוח ואכיפה בנושאי פסולת בדגש על שטחים פתוחים וביצוע חקירות. תיאור תפקיד:
2 .סיוע לאגף התברואה ביישום הפרדת פסולת.
3 .ביצוע פיקוח סביבתי בנושאי מפגעים סביבתיים כגון זיהום אויר, זיהום קרקע, רעש
ועוד.
4 .עבודה מול ועם המשטרה הירוקה והכחולה באיתור וטיפול עברייני סביבה, בעיקר
פסולת, בשיתוף יחידות עירוניות אחרות.
5 .ביצוע מדידות רעש בעקבות תלונות תושבים בשעות הלילה.
6 .תיאום עם התביעה העירונית וגורמים נוספים ומתן עדות בבית משפט.
7 .תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

1 .השכלה ודרישות מקצועיות תנאי סף:
א. תואר ראשון בתחום איכות הסביבה / גיאוגרפיה / מדעי הבריאות / ביולוגיה / מדעי
הסביבה )יש לצרף תעודה(.
ב. סיום קורס אכיפה סביבתית – יתרון.

2 .ניסיון
א. 4 שנות ניסיון מקצועי בתחומי אכיפה סביבתית / פיקוח / מינהל ציבורי / איכות
הסביבה )יש לצרף אישור(.

3 .דרישות נוספות
א. עמידה בתנאי תקנות בריאות העם – כשרויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה
1992( יש להציג אישור(.
ב. בעל רכב ורישיון נהיגה )יש לצרף צילום רישיון נהיגה + צילום רישיון רכב(.
ג. שליטה בתוכנת ה- office.
ד. ללא הרשעה פלילית )יש לצרף תצהיר – טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(.
מאפייני עשייה

ייחודיים לתפקיד:
1 .עבודה שוטפת מול עבריינים סביבתיים בשעות לא שגרתיות.
2 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
3 .גמישות בשעות העבודה – נדרשת עבודה אחה"צ / ערב / לילה.
4 .אסרטיביות וכושר אכיפה
5 .יחסי אנוש מעולים.
6 .יכולת עבודה בצוות.
7 .יכולת הובלה.
8 .סדר וארגון.
9 .תודעת שירות גבוהה.
10 .ייצוגיות.
11 .שירותיות.

כפיפות: מנהל אגף איכות הסביבה
מינהלה: מינהל שפ"ע

הערות:
בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב עובדי
עירייה / נבחרי ציבור – לא תידון.
1 .בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
2 .הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
3 .ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.
המעוניינים יגישו את הצעותיהם )ב-2 עותקים( כדלקמן:
עובדים פנימיים – למשרדי ארגון העובדים, רחוב בר כוכבא 40 קומה א'
מועמדים חיצוניים – למשרדי משאבי אנוש, רח' העליה השניה 1 קומה ג', פ"ת
.בצהריים 12:00 בשעה 21/6/18 לתאריך עד

בכבוד רב,
אלי שלמה לאוניד סמוליאנוב
יו"ר ארגון העובדים סמנכ"ל לארגון ומשאבי אנוש