מנהל/ת ענף (תברואה) בלשכת הבריאות מחוז הצפון

מכרז מספר : 57118 פומבי
מס' המשרה : 80023188
תואר המשרה : מנהל/ת ענף (תברואה) 1 – משרות.
היחידה : מינהל בנפה
המקום : טבריה
המשרד : לשכת הבריאות מחוז הצפון
הדרגה : דרגה 16 – 18 דירוג 01 מינהלי.
חלקיות : 75 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
ריכוז והובלת הפעילות המינהלית והארגונית הקשורה לאחד מתחומי הפעילות
המקצועיים בלשכת בריאות מחוזית או נפתית.
אחריות להכנת והשלמת מסמכים ונתונים נדרשים, ביצוע תיאום אדמיניסטרטיבי מול
גורמים מקצועיים, בהתאם לצורך והנחיות הממונה.
אחריות למעקב אחר שלבי הטיפול בפניות, מתן מענה בהתאם ובכלל זה, ייעוץ,
סיוע והכוונה לפונים, לעובדים בצוות ולגורמים מקצועיים בממשק העבודה.
בנוסף, ביצוע אחד או יותר, מהתפקידים הבאים:
ריכוז צוות אדמיניסטרטיבי בתחום שבאחריותו/ה.
השתתפות בצוותי פיקוח ובקרה.
תיאום בקרות, ובכלל זה איתור נציגים, תיאום מועדים, ריכוז ממצאים ממשתתפי
הבקרות וסיוע בעריכתם.
רישום פרוטוקולים של ישיבות מקצועיות, הפצתם למשתתפים ומעקב אחר היישום.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף
***************************
השכלה:
—————————————-
השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).
ניסיון:
—————————————-
לבעלי השכלה תיכונית -3 שנות ניסיון.
לבעלי השכלה אקדמית -שנת ניסיון אחת.
דרישות רצויות נוספות
***************************
ידע:
—————————————-
הכרת מונחים מקצועיים הקשורים בעבודה.
ידע וניסיון בניתוח מידע ועיבוד נתונים.
שפות:
—————————————-
ידיעת השפה העברית
רצויה ידיעת שפות נוספות
כישורים אישיים:
—————————————-
יכולת תכנון, תיאום וארגון.
יכולת עבודה בצוות.
יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית.
* בעת פרסום מכרז יש לציין תחום הטיפול

הערות:
במשרה מועסק עובד
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : כח' בתמוז, תשע"ח (2018/07/11(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ו' באב, תשע"ח (2018/07/18(
ועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום : כו' באב, תשע"ח 2018/08/07
המועד הסופי להתכנסות הוועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז, הודעה על
המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בתנאי הסף למכרז.
במכרזים פנימיים עד דרגה 20) כולל) בדירוג המנהלי ומקבילותיה, אם הוגשה
מועמדות אחת, רשאית הנהלת המשרד למנות את המועמד/ת למשרה ללא
צורך בכינוס וועדת בוחנים, וזאת בכפוף לאמור בפסקה 426.11)א) לתקשי"ר.
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.