מרכז/ת בכיר/ה (טיוב רגולציה) באגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה

מכרז מספר : 57303 פומבי
מס' המשרה : 81057449
תואר המשרה : מרכז/ת בכיר/ה (טיוב רגולציה) 1 – משרות.
היחידה : אגף מדיניות ואסטרטגיה
המקום : ירושלים
המשרד : משרד להגנת הסביבה
הדרגה : דרגה 39 – 41 דירוג 11 מח"ר.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
שותפות ביישום החלטת הממשלה שמספרה 2118 מיום 2014.10.22 בנושא הפחתת הנטל
הרגולטורי בכלל יחידות המשרד, הכוללת שני מהלכים רוחביים: הראשון, הפחתה של
הנטל הכרוך ברגולציה קיימת באמצעות תכנית חמש שנתית, והשני שיפור תהליכי
קבלת ההחלטות ברגולציה חדשה באמצעות הטמעה של מתודולוגיה בינלאומית להערכת
ההשפעות הצפויות של הרגולציה (Assessment Impact Regulatory – RIA.(
קידום התהליכים במשרד בשיתוף עם כלל גורמי המקצוע המשרדיים (כגון סמנכ"ל
ממונה, רגולטורים, ייעוץ משפטי, לשכת מנכ"ל) ובכלל זה, פיתוח מסגרת העבודה
ולוחות זמנים, איסוף המידע, הגדרת יעדים ועמידה בהם ועוד.
עבודה בהתאם לכלים המתודולוגיים כגון ניתוח נטל ועומס רגולטורי, גיבוש
חלופות, ניהול סיכונים. כמו כן, פיתוח והתאמה של כלים ושיטות נוספות,
בהסתמך על הנחיות משרד ראש הממשלה ובהתאם לצרכים הייחודים למשרד;
מדידה והערכה כמותית של עלות הרגולציה הקיימת והעלות העתידית של רגולציה
חדשה וביצוע של עבודות עלות-תועלות של הרגולציה בכלים כמותיים או איכותיים;
קידום תהליכי הכשרה והדרכה של רגולטורים ואנשי מקצוע במשרד וחיזוק שיתופי
פעולה בין רגולטורים בתוך המשרד ועם רגולטורים משיקים מחוץ למשרד, לטובת
תיאום בין רגולטורים ויצירת עקביות ואחידות ברגולציה;
סיוע בביצוע של תהליכי שיח והיוועצות עם בעלי ענין במגזר העסקי ובמגזר
השלישי לאורך התהליכים, כולל בהקמה ובתפעול של פלטפורמות קבועות, ניהול קשר
שוטף ועוד.
סיוע באיסוף, ניהול וארגון מידע וכן על פרסום מידע רלוונטי בתחומי אחריותו,
בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הפרסום הממשלתית;
שותפות בקבוצת עמיתים של יחידת הרגולציה במשרד ראש הממשלה ובפורומים משיקים
בישראל ובעולם.
ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף:
=========
השכלה:
——
תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים:
כלכלה, מינהל עסקים, חשבונאות, פכ"מ, מתמטיקה פיננסית
משפטים, מדיניות ציבורית, ממשל, מדעי המדינה
הנדסת תעשייה וניהול, סוציולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה ארגונית, ייעוץ
ארגוני.
ניסיון:
——-
לבעלי תואר ראשון – 3 שנות ניסיון בתכנון או ייעוץ או ניהול, בתחומים של
קביעת מדיניות ואסטרטגיה או כלכלה או רגולציה או חקיקה או ארגון ושיטות או
ניתוח מערכות.
לבעלי תואר שני – 2 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.
ניתן להחשיב ניסיון בתחומים הנדרשים לעיל, גם אם נרכש לפני השלמת ההשכלה
האקדמית.
נתונים רצויים:
==============
תארים מתקדמים בתחומים המפורטים לעיל;
הצטיינות מוכחת בלימודים אקדמיים או בניסיון המקצועי;
הכרות עם עבודת המגזר הממשלתי;
ניסיון בהובלה של תהליכים מורכבים, מרובי ממשקים בארגון גדול.
יכולת ביטוי גבוהה, בכתב ובעל פה, באופן שיאפשר כתיבת מסמכי מדיניות והצגת
עמדות בפורומים שונים;
חריפות מחשבה, הבנה מהירה של תהליכים ומערכות ויכולת גבוהה של עיבוד מידע
מסוגים שונים;
יכולת עיצוב מצגות (Point Power ,(ניתוח נתונים (Excel (והכנת מסמכים
;(Word)
אנגלית ברמה גבוהה (דיבור שוטף, קריאה שוטפת וכתיבה ברמה גבוהה);
יכולת כתיבת עבודות מחקר, כישורים בינאישיים, יחסי אנוש מעולים ויכולת
עבודה בצוות והובלה של צוותים.
הערות:
הארכת הרשמה-מאחר שמערכת מרכבה תושבת מיום 18.7.24 ועד ליום 2018.7.29
הוארכה הרשמה למכרז.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך/
המשרה תשמר לעובד בתקופת ניסיון.

המכרז פורסם ביום : ז' באב, תשע"ח (2018/07/19(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כ' באב, תשע"ח (2018/08/01(