משרד הבריאות מחפש מנהל/ת מחלקת מחקר בתזונה

מכרז מספר : 56053 פומבי
מס' המשרה : 81076339
תואר המשרה : מנהל/ת מחלקת מחקר בתזונה 1 – משרות.
היחידה : אגף תזונה
המקום : ירושלים
המשרד : משרד הבריאות
הדרגה : דרגה א7ים – א8ים דירוג 47 פארארפואיים.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
אחריות לניהול המחקר בתזונה באגף תזונה במשרד הבריאות.
ייזום תכנון וביצוע מחקרים מול האקדמיה, בתי החולים וקופות החולים
לצורך שינוי המדיניות בתחום התזונה.
פיקוח ויצירת תשתיות מחקריות ומחשוביות למחקר בתחום התזונה, בתיאום עם
הגורמים הרלוונטיים במשרד ומחוצה לו.
אחריות למאגר הנתונים התזונתיים (הרכב מזונות) ועיבודם בעזרת מערכת מחשוב
ובדיקות מעבדה בהתאם לצורך והוראות הממונה.
ייזום והובלת סקרים ומחקרים בתחום האחריות, ובכלל זה הכנת הצעות מחקר כולל
רקע מדעי והכנת כלי מחקר.
ביצוע מחקרי פיילוט, הדרכת צוותים מקצועיים ואחרים, פיקוח על ביצוע מחקרים,
ניתוח נתונים, הכנת דוחות ופרסומם, הסקת מסקנות ויישומן בעבודה לצורך פיתוח
מדיניות, בתיאום עם הממונה.
ביצוע הערכת סיכונים, הקשורים לצריכת מזון, הכנת חישובים ודוחות לשימוש
הגורמים הרלוונטיים.
ביצוע הערכת צפי של צריכת מזון חדש, והשפעתו על דפוסי אכילה, בריאות
וסטטוס תזונתי.
יצירת שיתופי פעולה מחקריים ומקצועיים עם האקדמיה בישראל ובעולם, כולל
ארגון הבריאות העולמי, וכן בין משרדיים ופנים משרדיים ליישום מחקרים
תזונתיים בגזרות השונות להן השלכות על המדיניות התזונתית של ישראל.
מתן ייעוץ מקצועי וקידום תחום היזמות בתחומי התזונה וישראל דיגיטלית.
מתן ייעוץ מקצועי ליחידות המשרד העוסקות בצריכת מזון והשפעתו על בריאות.
פיקוח על עבודת העובדים העוסקים בתחום באגף תזונה, הדרכתם ופתרון בעיות
מקצועיות עפ"י הצורך.
ריכוז וועדות מקצועיות למחקר אפידמיולוגי בתזונה.
השתתפות בוועדות ובצוותי עבודה, בתיאום עם הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, ע"פ הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף
*************
רישיונות:
————
תעודת מקצוע תזונאי – דיאטן מטעם משרד הבריאות.
השכלה:
———-
תואר שלישי באחד מהתחומים הבאים: תזונה, בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, מדעי
הרפואה.
חובה תואר ראשון בתזונה.
ניסיון:
———-
7 שנות ניסיון בתחום התזונה.
בנוסף, נדרש ניסיון מחקרי בתחום התזונה.
למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בתזונה ניתן מתאריך-2011.1.31 ואילך,
הניסיון ייספר ממועד קבלת תעודת המקצוע תזונאי/ת – דיאטנ/ית, מטעם משרד
הבריאות.
למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בתזונה ניתן עד לתאריך 2011.1.30 ,אשר
צברו ניסיונם עד לתאריך 2011.1.30 ,הניסיון ייספר ממועד הזכאות לתואר.
למועמדים שאישור זכאותם לתואר הראשון בתזונה ניתן עד לתאריך 2011.1.30 ,אשר
צברו ניסיון לאחר ה-2011.1.31 הניסיון ייספר ממועד קבלת תעודת המקצוע
תזונאי/ת – דיאטנ/ית, מטעם משרד הבריאות.

דרישות רצויות נוספות:
**********************
ידע:
——
ידע וניסיון בעיבוד נתונים ממוחשב בתחום ניהול בריאות ואפידמיולוגיה.
שפות:
———
ידיעת השפה העברית, כדי ביטוי בכתב ובע"פ.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, כדי ביטוי בכתב ובע"פ, וכדי קריאת ספרות
מקצועית.
כישורים אישיים:
———————-
כושר ניהול, תכנון וארגון, כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
יכולת שיפור תהליכי עבודה.
יכולת הנעת תהליכים.
יכולת דיוק וירידה לפרטים.
הערות:
סיכום דרישות מסמכים:
——————-
——————-
1 (קורות חיים.
2 (תעודת מקצוע תזונאי/ת-דיאטן/ית מטעם משרד הבריאות.
3 (תעודות השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה.
4 (להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה הכולל לוגו, חתימה, תאריכי
העסקה, היקף העסקה ופירוט תחומי האחריות בתפקיד.
——————-
——————-
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום : טז' בסיון, תשע"ח (2018/05/30(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כג' בסיון, תשע"ח (2018/06/06(

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.