ראש ענף (איכות אוויר ושינוי אקלים) ואגף איכות אוויר ושינוי אקלים

מכרז מספר : 57120 פומבי
משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים
מס' המשרה : 80013482
תואר המשרה : ראש ענף (איכות אוויר ושינוי אקלים) 1 – משרות.
היחידה : אגף איכות אוויר ושינוי אקלים
המקום : ירושלים
המשרד : משרד להגנת הסביבה
הדרגה : דרגה 36 – 39 דירוג 12 מהנדסים.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
קידום חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008 ,התקנות וההוראות מכוחו, וביצוע פעולות
ליישומם.
טיפול במניעת זיהום אוויר באחד או יותר מהנושאים הבאים: דלק, שינוי
אקלים וצמצום פליטת גזי חממה, ייצור אנרגיה ותעשייה. כל זאת מתוקף חוק
אוויר נקי, התשס"ח-2008 ,החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 ,חוק רישוי
עסקים, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחם.
מתן הנחיה וסיוע לאנשי המקצוע במשרד, באיגודי הערים, ביחידות הסביבתיות
וגורמים נוספים בממשלה ובמשק בנושאי העיסוק.
גיבוש חוות דעת מקצועיות בנושאי העיסוק.
ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המשרד.
דרישות המשרה:
דרישות סף מחייבות:
******************
השכלה:
השכלה אקדמית במדעי הטבע/החיים או במקצועות ההנדסה.
ניסיון:
ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק כמפורט בתיאור התפקיד.
לדרגה התחילית (36 (במתח הדרגות של המשרה (36-39 (לא נדרש ניסיון.
לעניין שנות הניסיון הנדרשות ביתר הדרגות במשרה-ר' פסקה 131.11 בתקשי"ר.
רצוי:
*****
השכלה אקדמית באחד או יותר מהתחומים האלה: מדעי הסביבה או כימיה או הנדסה
כימית או הנדסה סביבתית או הנדסת חומרים או הנדסת חשמל או הנדסת מכונות-
רצויים תארים מתקדמים.
ניסיון מקצועי בעבודה באחד או ביותר מהתחומים הבאים:
* זיהום אוויר;
* אנרגיה;
* נושאים סביבתיים;
ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת ושליטה ב- office.
שפות:
יכולת הבעה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה והבנה של חומר מקצועי ושימוש
במונחים מקצועיים.
הערות:
* מועמד/ת שייבחר/שתיבחר יידרש/תידרש, כתנאי להמשך ההעסקה בתפקידו/ה, לקבל
הסמכות שונות הנדרשות לשם ביצוע תפקידו/ה. כתנאי לקבלת ההסמכות האמורות
יהיה על המועמד/ת לעמוד בתנאים שונים, לרבות בדיקת עבר פלילי, כשירות,
הכשרה וכיוצ"ב.
* משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, מרמת "ראש ענף" עד
רמת "מרכז/ת בכיר/ה" במתח דרגות 39-41 בדירוג המהנדסים, ובכפוף לתנאים
מצטברים המפורטים במסלול הקידום. עם התפנותה של משרה היא תוחזר לרמה
התחילית במסלול, דהיינו "ראש ענף", במתח דרגות 36-39.
* התפקיד כרוך בנסיעות ובעבודה ברחבי הארץ בהתאם לצורך.
* למהנדסים: זכאות לדירוג המהנדסים מותנית בהצגת רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים.
הערות:
במשרה מועסק עובד
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המשרה תתפנה בתאריך 1 לאוגוסט 2018.
המכרז פורסם ביום : כח' בתמוז, תשע"ח (2018/07/11(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יג' באב, תשע"ח (2018/07/25(
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.