transperent logo

עצומה

הכדור בידיים שלנו - דורשות ודורשים חוק אקלים מחייב ושאפתני!

0
 

משבר האקלים כבר כאן, והוא לא מחכה להתייצבות המערכת הפוליטית במדינה.

הממשלה התפרקה והכנסת התפזרה, אבל אם לא נפעל, גלי החום, השריפות, השטפונות ושאר מצבי הקיצון האקלימיים, ימשיכו להתגבר עד שיצאו משליטה. אם לא ננקוט פעולות מהירות ונחרצות, ועכשיו, אנחנו עלולים לעבור את נקודת האל חזור, שאחריה לא ניתן יהיה לעצור את ההתחממות ההרסנית. 

אנו קוראות לקידום חוק שיתייחס באופן מקיף ורציני למצב החירום האקלימי-אקולוגי, חוק עם שיניים, שיעגן את המחויבות של גופי המדינה לצמצום פליטות גזי החממה של ישראל ולהיערכות להשלכות משבר האקלים, למען חיי אדם ולמען עתיד הדורות הבאים.

ממשלת ישראל העבירה בקריאה ראשונה חוק אקלים חלש, מחורר ולא מחייב. הצטרפו לדרישות שלנו לחוק אקלים אמיתי:

  • הצבת יעדים: אנו דורשים, בשונה מהמצב בחוק האקלים שקידמה הממשלה הנוכחית, שהיעד שיוצב יהיה לחתוך את פליטות גזי החממה בלפחות חצי עד 2030, בהתאם למקובל בעולם המפותח, ובכך שיהיה בהתאמה לאזהרות מדעני האקלים, ולדו"חות המדעיים של הסוכנות הבין ממשלתית לשינוי אקלים (ה-IPCC). בנוסף, אנחנו דורשים שניתן יהיה רק להעמיק את היעדים, ולא לרדד אותם.
  • מנגנונים מחייבים: אנו דורשות להחיל בחוק האקלים מנגנון שיחייב את משרדי הממשלה, ושיכלול סמכויות פעולה ממשיות וכן מנגנוני פיקוח, ביקורת ודיווח, שיוודאו ביצוע. אנחנו דורשים מנגנון שיחייב בחינה של המשמעות האקלימית של כל פרויקט חדש שמקודם, ושיאושר רק בכפוך לעמידה ביעדי הפחתת הפליטות שיוצבו.
  • שיקולי צדק סביבתי ואקלימי: החוק הממשלתי מתעלם משיקולים של צדק חברתי וחלוקתי בין אוכלוסיות עשירות ועניות, ובין התעשיות המזהמות הגדולות לבין האזרח הבודד. אנו דורשות שהחוק יתחשב בפערים אלו, וייקח בחשבון את הצרכים של אזרחים ואזרחיות במעמד סוציואקונומי נמוך ואוכלוסיות מוחלשות בהתמודדות עם משבר האקלים.
  • ייצוג: אנו דורשים את שינוי הייצוג בגופים שיקומו במסגרת החוק, כך שיכללו רק את הגורמים הנוגעים לדבר, וכן שיחיל ייצוג משמעותי יותר לקול הציבורי: לארגוני הסביבה והחברה האזרחית ולדור הצעיר.

הצטרפו אלינו לקריאה, לממשלת המעבר, לכל המתמודדים בבחירות, ולכל ממשלה שלא תקום: תבטיחו את חיינו עתידנו! תעבירו חוק אקלים שאפתני ומחייב!