transperent logo

לא לסלילת כביש בשטח ביצת פולג

צילום: יותם לנרד

2159

במסגרת תכנית התשתיות הלאומיות 65 א', אשר מתמקדת בקידום התוכנית החשובה להכפלת מסילות הרכבת באזור קו החוף, בחרו במשרד התחבורה לנסות ולצרף סלילה של כביש חדש במרכזה של ביצת פולג, באופן שיפגע בשטח הטבעי ובמערכת האקולוגית באזור בצורה אנושה.

כארגון סביבתי, אנו רואים בקידום התחבורה הציבורית בישראל חשיבות מכרעת, מתוך הבנה כי רק תחבורה ציבורית איכותית, תצמצם את נזקי זיהום האוויר ופליטות גזי החממה. כל זאת לצד שמירת השטחים הפתוחים ופנינות הטבע שישראל נתברכה בהם.

ביצת הפולג הינה זכר לשטחי הביצות הנרחבות אשר אפיינו את מישור החוף בישראל, ושכמעט כולן נוקזו ויובשו לאורך המאה האחרונה, ונעלמו מנופי ארצנו. ביצת פולג הינה מרחב חשוב ביותר מבחינה אקולוגית בהיותה בית גידול למאות מיני בעלי חיים וצמחים. החשיבות של שימור המגוון האקולוגי מקבלת משנה חשיבות לאור הכחדת מרבית הביצות ובתי הגידול הלחים בישראל. ביצה זו, יש לציין מחוברת למערך שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים ולכן חשיבותה האקולוגית אינה רק מקומית, כי אם אזורית, ואף ארצית.

אין להקל ראש בהרס של פנינת טבע כזו, הנמצאת בסמיכות לאזורים הצפופים של ישראל.

לאור כל אלו, תמוה בעינינו שמשרד התחבורה בחר "להדביק" את פרויקט הכביש החדש לפרויקט הכפלת מסילת החוף, בשלבים מאוחרים של קידום הפרויקט, ללא הליך בחינת חלופות מעמיק וראוי, ובאופן שמסכן את קידומו המהיר של פרויקט הכפלת מסילת החוף.

אנו סבורים כי קיימות חלופות ראויות ומתאימות יותר לתגבור מערך האוטוביסם באזור שכלל לא נבדקו בתסקיר, וזאת למרות רגישותו הקיצונית של השטח. בין הפתרונות שהועלו על ידי גורמי מקצוע רלוונטיים עלו הקצאת זכויות דרך גדולות בכבישים 2 ו-4, ובכבישי הרוחב שמחברים ביניהם, הגברת התדירות של רכבות פרבריות על גבי המסילות הקיימות, ועל אילו שיוקמו במסגרת תת"ל 65א', ועוד.

אנו מבקשים שהכביש החדש יוסר מתתל 65א' וזאת בכדי לא לעכב את קידומה, ולמנוע פגיעה אנושה בשטחים הטבעיים.

על מגמה ירוקה

מגמה ירוקה היא תנועת שטח אקטיביסטית הפועלת בכל הארץ במטרה לקדם מדיניות סביבתית צודקת ובת קיימא. אנו פועלים כדי למנוע מרשויות המדינה, מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התומכות בהמשכיות ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית.
פעילותנו מתבצעת על ידנו – פעילי ופעילות הארגון, מאות מתנדבים ומתנדבות המאמינים והמאמינות במעורבות אזרחית פעילה ומשתתפת, בלקיחת אחריות אישית על עיצוב פני החברה והסביבה, ובכוחנו לשנות את פני המציאות. פעילות הארגון מתקיימת בקהילות ובקמפוסים בכל רחבי הארץ.

מגמה ירוקה היא עמותה א-מפלגתית, הפועלת ללא כוונת רווח
ונתמכת על ידי תרומות מהציבור הרחב ומקרנות.