כללי

1. אתר “מגמה ירוקה” (להלן: “האתר”) מצוי בבעלות ובניהול עמותת “מגמה ירוקה” (להלן: ו­”העמותה” או “מגמה ירוקה”). האתר מופעל בכתובת www.green.org.il.

2. מגמה ירוקה הינה עמותה ללא מטרת רווח הפועלת לקדם מדיניות סביבתית בישראל באמצעות מעורבות אזרחית פעילה, מנהיגות סביבתית והשפעה על מקבלי ההחלטות במדינה.

3. מטרת האתר הינה להציע מידע בסוגיות סביבתיות בוערות, לאפשר לציבור בישראל ובכלל להתרשם ולהצטרף למאבקים הסביבתיים והחברתיים בהם לוקחת חלק העמותה, לרבות באמצעות תרומות לתמיכה בפעילויות העמותה השונות.

4. העמותה מעמידה את האתר לרשותך כמשתמש, בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש באתר (להלן, בהתאמה: “המשתמש” ו­ “התנאים”). תנאי השימוש מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר על כל המדורים והמידע המצוי בו ואף לעמודי האינטרנט הקשורים אליו, לרבות אלו המצויים באתר פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם ודומיהם ואף אתרי עצומות. אנא קרא את התנאים בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר.

5. שימוש באתר, לרבות באמצעות גלישה, מהווה הסכמה לתנאים האמורים. אם אינך מסכים לתנאים, אנא הפסק כל שימוש בו וצא מן האתר.

6. מגמה ירוקה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ממשק המשתמש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה היחיד והבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה מראש למשתמשי האתר. תנאים אלה יחייבו את המשתמש מעת פרסומם באתר. בתנאי שימוש אלה “מגמה ירוקה” משמעו – מגמה ירוקה וכן מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה.

שימוש באתר

1. בביצוע הפעולה מצהיר המשתמש כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימוש באתר כאילו קבל את אישור האפוטרופוס.

2. מגמה ירוקה מאפשרת לכל אדם להשתמש באתר. למרות האמור בסעיף זה, מגמה ירוקה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מאדם ו/או קבוצת אנשים את השימוש באתר ו/או בחלק ממנו, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, ואף ללא התרעה מוקדמת. מגמה ירוקה רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק את השירותים באתר ו/או את האפשרות לעשות שימוש באתר ו/או בחלקו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגמה ירוקה תהיה רשאית למנוע ממשתמש שימוש באתר בכל מקרה שבו השימוש באתר ייעשה, לדעתה בלבד, באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או במידה והמשתמש מסר למגמה ירוקה פרטים אישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי שגויים במתכוון ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע מגמה ירוקה ו/או בפעילותו התקינה של האתר, וכל אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי של מגמה ירוקה.

תרומות

1. האתר מאפשר למשתמשים לתרום תרומה לעמותה בדרך נוחה, מהירה וקלה. ניתן לתרום תרומה חד פעמית בכל סכום, או באמצעות הוראת קבע בשיעור קבוע, בכרטיס אשראי.

2. לשם ביצועה של תרומה מתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים ואת פרטי כרטיס האשראי באמצעותו מתבצעת התרומה וכן לבחור את גובה הסכום החד פעמי או החודשי אותו המשתמש מעוניין לתרום

3. פעולת התרומה מושלמת לאחר ביצוע כל הפעולות הנדרשות ברישום ובהם אישור העסקה ע”י חברת האשראי. למען הסר ספק יובהר כי חלק מן הפרטים מועברים ישירות לספקי השירות מטעם חברת האשראי, לצורך העברת הנתונים וביצוע פעולת הסליקה. שים לב: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4. כדי שהתרומה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא נוכל להבטיח ביצוע התרומה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל התורם הודעה מתאימה.

5. התרומה בהוראת קבע אינה כרוכה בהתחייבות. התורם רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי הוראת הקבע בכל עת והעמותה תבצע את השינוי, בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב התורם בעמלה כאמור.

6. ככל שתורם מעוניין בביטול תרומה, טרם מועד ביצועה בפועל, יודיע על כך התורם למשרדי העמותה בפניה בדוא”ל לכתובת megama@green.org.il ויציג חשבונית בגין ביצוע התרומה. בכפוף לאמור בסעיף זה, העמותה תכבד הוראת ביטול תרומה בהתאם להוראות הדין. העמותה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. הודעה על ביטול התרומה תימסר לתורם בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת התרומה. ככל שפעולת התרומה ו/או הביטול יחייבו את העמותה בתשלום עמלה ו/או הוצאות ועלויות אחרות (להלן: “עלויות”), יופחתו עלויות אלה מדמי התרומה אשר יושבו. עם השבת סכום התרומה, בהפחתת העלויות, לא תעמוד לתורם כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מגמה ירוקה בגין ביטול התרומה כאמור בסעיף זה.

7. ככלל, התרומות למגמה ירוקה מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א’ לחוק מס הכנסה, והיא מחזיקה באישור ניהול תקין. ככל שהמשתמש זקוק לאישור מוכר לצרכי מס על פי סעיף האמור, על המשתמש ליצור קשר עם העמותה, על מנת לוודא קבלת אישור מן המין האמור.

הגבלת אחריות מגמה ירוקה

1. מגמה ירוקה פועלת כדי להציג באתר מידע מפורט ומעודכן, אולם ייתכן כי במידע המוצג ייפלו אי דיוקים ו/או טעויות ו/או השמטות. מגמה ירוקה איננה מתחייבת כי כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הינם מדויקים, ובשום מקרה, לרבות במקרה של רשלנות, מגמה ירוקה לא תהיה אחראית כלפי משתמש לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, כספי או אחר בגין השימוש ו/או שימוש במידע המופיע באתר ו/או תרומה לאתר כתוצאה מכך.

2. מגמה ירוקה אינה אחראית להתאמת האתר ו/או המידע המפורט בו לצרכיו האישיים של המשתמש, או בכלל.

3. מגמה ירוקה אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה על ידי המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו במידע ו/או בנתונים המצויים באתר.

4. מגמה ירוקה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, כספי או אחר וכן לכל הפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר ו/או במידע המצוי.

5. מגמה ירוקה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפרעות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לשרתי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת אצל מגמה ירוקה ו/או ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם.

6. כאמור לעיל, לצורך ביצוע התרומה באתר, המשתמש נדרש למסור פרטים אישיים וכן פרטי כרטיס אשראי כתנאי להשלמת התרומה האמורה. מגמה ירוקה נוקטת באמצעי האבטחה הדרושים והתואמים את הסטנדרטים המקובלים כיום באתרי אינטרנט אשר מטרתם הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני משתמשים אחרים באינטרנט, לרבות באמצעות אבטחת המידע בתקן PCI­DSS, כנדרש על ידי חברת האשראי. עם זאת, אין באפשרות מגמה ירוקה לאבטח את המידע המועבר באבטחה מלאה ועדיין קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של מגמה ירוקה ו/או האתר. אשר על כן, המשתמש, בעת שימושו באתר מסכים כי מגמה ירוקה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, כספי או אחר אשר יכול ויגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגרי הנתונים של מגמה ירוקה ו/או האתר ושימוש במידע שהעביר המשתמש מגמה ירוקה ו/או העברת המידע על המשתמש לכל צד ג’ כתוצאה מכך.

7. מגמה ירוקה לא תישא בכל אחריות שהיא לנזקים שייגרמו לציוד המחשב של המשתמש או לתוכנות המותקנות עליו, גם במקרה של וירוסים שיפגעו בחומרה ו/או בתוכנה של המשתמש או בכל חומרה ו/או תוכנה אחרים, כתוצאה מהגישה לאתר ו/או מהשימוש בו ו/או כתוצאה מהורדה של קבצים, מידע או נתונים מהאתר, וזאת אף אם הנזק נגרם תוך כדי שימוש רגיל באתר ואף משום רשלנות של מגמה ירוקה. האחריות לתקינות מחשב המשתמש כתוצאה משימוש כלשהוא באתר מוטלת באופן יחיד ובלעדי על המשתמש.

זכויות יוצרים

1. מגמה ירוקה היא בעלת זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר ו/או תוכנה שמגמה ירוקה משתמשת להפעלתו כהגדרת מונח זה בחוק המחשבים, תשנ”ה­ 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, סודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי מגמה ירוקה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו למגמה ירוקה מצד שלישי. המידע ­ לרבות התמונות, האיורים, קטעי המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם בעיצוב האתר ובכל יישומי התוכנה שבו, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.

2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להעמיד לרשות הציבור ו/או לפרסם ו/או לבצע באופן פומבי ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מגמה ירוקה, אלא אם מגמה ירוקה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

3. מגמה ירוקה מכבדת את קניינם הרוחני של אחרים. אם אתה סבור שהאתר מפר זכויות שלך, אנא צור עמנו קשר באופן מיידי בכדי שנוכל לברר את העניין במהרה.

 

את.ה יוצא.ת? נורא חם בחוץ!
תשאיר.י פרטים
ונשמור אותך בעניינים.